bwm-vizsgaElső féléves vizsga 2022. január 10-14

VIZSGA 2022. január 10-14 első félévben a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskolában

Tisztelt Szülők és Tanulók!

Az iskola munkaterve szerint 2022. január 10-14-ig tart az osztályozóvizsgára kötelezetteknek az 1. féléves vizsga.

A Pedagógiai Program szerint, és a jelenleg is tartó járványhelyzet miatt a vizsgákat digitális formában tartjuk meg.

A megküldött táblázat alapján történik a vizsga, a szokásos belső tanuló felületünkön, illetve skype-on.

Az általános iskolásoknak nincs szóbeli vizsga, tehát skype sincs, helyette a projekt feladatokat kell feltölteni a tanulófelületre.

Az írásbeli vizsga ugyanitt a tanuló felületen, külön vizsga fülön lesz, bármikor meg lehet nyitni a vizsga napján, az általános iskolásoknak 45 perc a gimnazistáknak 60 perc áll a rendelkezésre a befejezésre.

Az osztályozó vizsga szabályai olvashatók a Pedagógiai Programban és alább megtaláltok egy kivonatot a szabályzat egy részéről.

Üdvözlettel:
Bárdi-Farkas Beáta
intézményvezető-igazgatóhelyettes
Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Szakgimnázium és
Alapfokú Művészeti Iskola  OM: 202755
8184 Balatonfűzfő Nike körút 2/3
Telefon: 06306066176

A tanulmányok alatti vizsgák egyéni munkarenddel rendelkező tanulók számára

Kivonat a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Gimnázium Technikum és alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programjából

Az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók számára az intézmény a félévi és a tanítási év végén esedékes osztályozó vizsgákhoz és az ahhoz kapcsolódó további tanulmányok alatti vizsgák (pótló vizsga, különbözeti vizsga, javító vizsga) /a továbbiakban ezen alpont vonatkozásában: osztályozó vizsgák/ esetén időpontokat hirdet meg a szülők számára biztosított webes felületen; itt lehet bejelentkeztetni a tanulókat.

Az osztályozó vizsgák lebonyolítására egyidejű (online) kapcsolatot lehetővé tevő digitális platformon kerül sor, melynek elérési módjáról és a használatához kapcsolódó legfontosabb információkról az intézmény az egyéni munkarenddel rendelkező tanulók számára szervezett osztályozó vizsga /a továbbiakban: online digitális osztályozó vizsga/ időpontjának kitűzéséről szóló értesítéssel egyidejűleg tájékoztatja az érintett tanulókat és gondviselőiket.

Az online digitális vizsga megszervezésére a pedagógiai program 6.3 pontjában foglalt szabályokat ezen alpontban foglaltak szerint kell alkalmazni.

Az online digitális osztályozó vizsgáról felvételt kell készíteni, melynek alapján a vizsga lezárultát követő három munkanapon belül ki kell állítani a tanulmányok alatti vizsga hitelesített jegyzőkönyvét.

Az online digitális osztályozó vizsgáról készült elektronikus adathordozót a tanuló vizsgaeredményről való értesítését követő tizenhatodik naptári napon meg kell semmisíteni. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontjában foglalt közérdekű feladat végrehajtása, az adatkezelési cél a tanulói jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése.

A nevelőtestület döntésének megfelelően egyes tantárgyakból lehetőség van projektmunka megadott határidőre elektronikus formában történő megküldésére (nem online vizsgaszakasz), melynek értékelésére az online digitális osztályozó vizsga utolsó napjáig kerül sor írásos formában. A projektmunka eredményét a vizsgajegyzőkönyvben rögzíteni kell. A projektmunkát rögzítő adathordozót a vizsga lezárultát követő öt évig kell őrizni.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontja

A vizsgák pontos időpontjait az iskola éves munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot az iskolában történő vizsga esetén intézményvezető engedélyezhet. A független vizsgabizottság előtti vizsga esetén a kormányhivatal állapítja meg a vizsga időpontját és körülményeit.

A vizsgára való jelentkezés szabályai

A független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottságnak nem lehet tagja az a pedagógus, akinek a vizsgázó hozzátartozója, továbbá az, aki abban az iskolában tanít, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll.

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, illetve, ha az igazolt és igazolatlan hiányzása miatt a nevelőtestület lehetővé tette az osztályozó vizsgát, akkor az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, mely megszervezi a vizsgát.

A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül kérheti, hogy amennyiben bármely tantárgyból javítóvizsgára utasították, akkor azt független vizsgabizottság előtt tehesse le. Az iskola a kérelmet hasonlóképp továbbítja.