Gyakran Ismételt Kérdések a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskoláról – GIMNÁZIUM GYIK – GIMNÁZIUM

Mikortól van fakultáció? Milyen tantárgyakból lehet kérni a BWM GIMNÁZIUMÁBAN?

Az utolsó két évben a gimnáziumban az érettségi előtt mindenki választhat tárgya(ka)t amelyet emelt óraszámban tanul. A jelentősége abban áll, hogy az adott tárgy(ak)ból minél jobban felkészüljön a tanuló az érettségire. Ezért olyan tárgyból érdemes fakultációra menni, amiből emelt szintű érettségit szeretne tenni, mert szükséges az egyetemi felvételhez.

Miből kell érettségizni a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola – GIMNÁZIUMÁBAN?

Minimum 5 tantárgyból kell érettségizni, melyek a Magyar nyelv és Irodalom, Történelem, Matematika, Választott idegen nyelv, Választott tantárgy (amelyet legalább két évig tanult a tanuló). A középszintű érettségit az iskolában szervezzük meg, az írásbeli és szóbeli érettségit is.
Az iskola Pedagógiai Programja tartalmazza a részletes leírást.

Mi az emelt szintű érettségi? Hogyan lehet továbbtanulni a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola – GIMNÁZIUMA után?

Ha valaki tovább szeretne tanulni, annak az egyetem előírásai alapján emelt szintű érettségit kell tennie. Ezzel kapcsolatban javasolt, már 10-ben tájékozódni, és 11-ben ennek megfelelően felvenni a fakultációs tárgyat. Az emelt szintű (központi) érettségit a Megyei Kormányhivatal szervezi meg, valamelyik általa kijelölt középiskolában kell megírni az írásbelit. A szóbeli vizsgát is egy kijelölt, a tanuló számára idegen tanárokból álló vizsgabizottság előtt kell letenni, azaz, ez a folyamat az iskolától független, azzal, hogy a koordináció az iskolánk feladata. Ennek szabályairól az Oktatási Hivatal oldalán lehet olvasni.

Milyen évfolyamokra lehet beiratkozni a BWM gimnáziumban?

2020-21-es tanévben indítottuk felmenő rendszerben a gimnáziumi képzésünket a 9. évfolyammal.
2021-22-es tanévben a 9. 10. évfolyam
2022-23-as tanében 9. 10. 11. évfolyam
2023-24-es tanévben 9. 10. 11. 12. évfolyam

Milyen tantárgyak vannak a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola – GIMNÁZIUMÁBAN?

Tantárgyak a 9–12. évfolyamon:
Tantárgyak
Magyar nyelv és irodalom
I. idegen nyelv (Angol)
II. idegen nyelv (Német)
Matematika
Történelem
Állampolgári ismeretek
Biológia
Fizika
Kémia
Földrajz
Természettudomány
Ének-zene
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészetek
Digitális kultúra
Testnevelés és sport
Honvédelmi alapismeretek

Tanulásmódszertan
Közösségi nevelés (Osztályfőnöki)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok
A mi célunk az, hogy minél több diákunk sikeresen tudjon felvételizni, ezért mindenkit legjobb tudásunk szerint készítünk fel.

Hogyan lehet jelentkezni és beiratkozni a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola – GIMNÁZIUMÁBA?

A gimnáziumunkban, a beiratkozás folyamatosan, év közben is lehetséges. A beiratkozás az egyeztetéseket követően mindig személyes elbeszélgetés után történik.

Érdemes év vége előtt váltani a BWM GIMNÁZIUMÁBA?

Váltani csak akkor érdemes, ha van értelme. Mielőtt lélekszakadva belekap valaki egy váltásba, előtte feltétlenült tájékozódjon az iskolában. Telefonszám: 06306090247 vagy 06306090257

Hogyan értékelik a gyerekek eredményeit Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola – GIMNÁZIUMBAN ?

A gyerekek munkáját az egész iskolában érdemjegyekkel értékeljük, azért, mert az érettségi, különösen az emelt szintű érettségi érdemjegye meghatározza a felsőfokú tanulmányok felvételijét. Azaz, nem mindegy, hogy a fiatal, hányast kap a tanulmányai során, és főképp az emelt szintű érettségijén, és van-e nyelvvizsgája. Lehetne szöveges értékeléssel is értékelni, de azzal az a gond, hogy nem vihető át egyszerűen más iskolákba, márpedig mi már a legelején megfogadtuk, hogy bármennyire is rendkívüli lesz az oktatási módszerünk, a más iskolákkal való átjárási kompatibilitásra oda fogunk figyelni. Így is teszünk az első perctől kezdve. Tehát osztályozunk, és azért, hogy ha úgy hozza a sors, hogy egy másik iskolába kerül a gyermek, akkor az eredményei rögtön adaptálhatóak legyenek oda is.

Van-e átjárhatóság BWM GIMNÁZIUMÁBÓL?

Az egyik legfontosabb kérdés a külföldről hazatérők és a külföldre távozók, illetve más iskolába átjárók között, hogy igen, biztosított az átjárhatóság a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola teljes képzési rendszerében, tehát a GIMNÁZIUM tekintetében is. Azaz, a mi bizonyítványunkat elfogadják mindenhol Magyarországon, és mi is elfogadjuk más iskolák bizonyítványát.

Kinek kell különbözeti vizsgát tenni a BWM iskolában?

Fő szabály szerint annak, aki más típusú intézményből jelentkezik át a Gimnáziumba, azaz valamilyen szakképző intézményből, vagy külföldről hazatérő tanuló.

Mit jelent ez pontosan?

Aki szakgimnáziumban vagy technikumban tanul, annak más, a szakképzéshez kapcsolódó tantárgyai is vannak, és nem tanul a gimnáziumban előírt tantárgyakat. Például ha rendvédelmi technikumból jön, nem tanul kémiát, fizikát, biológiát, helyette más szaktárgyai vannak. Tehát, a „különbségből” kell vizsgát tenni minden megelőző évfolyamra vonatkozóan.

Van-e különbség az általános iskolai és gimnáziumi oktatás között a BWM iskolában?

Az iskola egységes intézmény, ami azt jelenti, hogy aki 1. évfolyamba beiratkozik, annak biztosítjuk a gimnáziumi oktatás lehetőségét is a 12. évfolyam végéig. Végig, a teljes oktatás alatt a sikeres érettségire készítjük fel a gyerekeket, minden törekvésünk az, hogy a gyerekek az életkori sajátosságaiknak és képességeknek megfelelően tanítsuk, az iskola szellemisének megfelelően. Vagyis, a gyerekek egyedi jellemzői szerint szabott készségfejlesztési módszereket alkalmazzuk projektmódszerrel, élménypedagógiával, az összes olyan pedagógiai módszerrel, ami aktuálisan a gyereknek, tanárnak, szülőnek, a közösségnek hasznos a és a gyermek fejlődését elősegíti.
Annyi a lényeges különbség, hogy gimnáziumban magas a tanórák száma 30-38 óra. Sok a tantárgy, ami felkészültséget igényel. Akinek osztályozó vizsgát kell tennie, annak nem sűríthetőek be egy-két napra a vizsgák, így legalább egy hetesek, sőt 6 naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák. Ezzel jó előre számolni kell. A vizsgákat a minden nap bejárók is leteszik, hogy kondicionáljuk őket az érettségire, de ez csak egy jegynek számít a sok közül, míg a többieknek a jogszabály szerint ez az egy jegy kerül be a bizonyítványba. Magában az oktatásban is komoly különbség van, sokkal mélyebb ismeretket igényelünk számonkérésnél. Azért hozzá kell tennem, hogy ez még mindig nem egy egyetemi képzés, tehát, figyelünk arra, valóban a korosztályi képességek alapján történjen a számonkérés.
NAPPALI tagozat gyakran ismételt kérdései:

Hány órájuk van a nappali munkarendű oktatásban részt vevőknek egy nap, átlagosan?

(nappali munkarend = az a hagyományos iskolába járási mód, ami a leginkább elterjedt hazánkban, jelenléti oktatás)
Sajnos sok, a kelleténél jóval több. A pedagógus szakma ezt már évek óta jelzi az illetékeseknek, de az állami előírások szigorúak, heti 30-38 óra közé tehető az állami előírások aktuális változásai miatt a kötelező óraszám gimnáziumban. Az számunkra is érthetetlen, hogy a 14-18 éveseknek miért kell az otthoni tanulással együtt heti 40 óra fölött teljesíteni. Ezért igyekszünk a nappali munkarendűeknek emberséges módon megszervezni az oktatást úgy, hogy itt az iskolában megértsenek mindent, esetleg el is sajátítsák a megfelelő tudást, akár a délutáni repetitórium igénybevételével, és otthon már csak rátanulás, hozzáolvasás, projektmunka szükséges. De természetesen az már tőlük függ, hogy hajlandóak-e odafigyelni és aktívan részt venni az órán. A kis létszámú, „mini csoportok” biztosítják ennek a feltételeit, de senkit nem akarunk ámítani, tanulni, elég sokat kell.

Mettől meddig tartanak az órák?

Reggel 8 óra 10 perckor kezdődnek az órák, órarend szerint, legkésőbb du 16 óráig.

Mennyi házi feladatot kapnak a fiatalok?

Igyekszünk helyben okítani, de ennek ellenére vannak feladatok, amelyeket csak otthon magányosan lehet elvégezni, mert az önálló tanulást, kutatást nem lehet kiváltani semmivel, és középiskolában hatalmas tananyag van, különösen a gimnáziumban. A gyerekeknek igyekszünk olyan naprakész tudást is adni például a pénzügyi projekthét keretében, amivel el tudnak indítani egy vállalkozást, és olyan gazdasági, marketing ismereteket, ami minden felsőfokú intézményben kötelező tananyag, és manapság életmentő lehet. Gondolok itt a SWOT, STEP elemzésekre, könyvelésre, értékesítésre, üzleti ajánlat összeállítására, önéletrajz készítésére, ügyvitelre, munkaügyre, az elektronikus eszközök használatára, pénzkezelésre, gazdálkodásra. Az otthoni feladatok mennyiségét igyekszünk optimalizálni, de ez már egy gimnázium. Van, akinek könnyebben megy, van, akinek nehezebben. Igyekszünk mindenben támogatni a gyerekeket, személyes gondoskodást kapnak.

Hogyan telik egy átlagos napjuk a gimnazistáknak?

Tanórák, sport, kihelyezett órák, élménypedagógia, kadét képzés (HKP), informális és nem formális oktatás … stb. a szaktanár vezetésével.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Egyrészt a hagyományos módon, dolgozatokkal, tesztekkel, feleletekkel, órai munka és órán kívüli munka értékelésével, mivel az érettségi mechanizmusa jórészt az általunk is megtapasztalt hagyományos, tesztkitöltős-esszés tudásra és képességekre alapoz, némi kompetenciával vegyítve.
Másrészt 2023-tól már nem csak a szakmai vizsgák, hanem az érettségi is projektalapú lesz, fontos, hogy erre készítsük fel a gyerekeket, nehezebb, viszont élvezetesebb módszer, az önálló kutatás alapján elkészített projektmunkák készítése. Ez minden formátumban elképzelhető, lehet egy egyszerű házi dolgozat, felelet vázlat alapján, előadás PPT bemutatásával. De lehet egy szakmai tanulmányi kirándulás megszervezése, költségvetési terv előállítása, interjú, videofilm, élménybeszámoló, regény, vers, művészeti előadás, lehet csoportos vagy egyéni munka. Sőt, külső segítséget is be lehet vonni. Forrás lehet a tankönyv, de a nagymama, vagy a helyi szállodavezető, közösségi média, bármi, amin keresztül a fiatal be tudja mutatni, hogy az adott téma mit jelent a számára. Lehet egyéni, csoportos, tagozati vagy iskolai szintű, családi, falusi, városi, közösségi ..stb. Sokszor hihetetlen mennyiségű és mélységű tudományos értekezéseket van alkalmunk meghallgatni a projektek előadásakor.

Mit jelent a nappali tagozaton a holisztikus, hagyományőrző értékrend?

Igyekszünk a hagyományos magyar értékek szerint nevelni a gyerekeket a szülőkkel egyetértésben, programjaink is ehhez igazodnak, számítunk a család együttműködésére. Egységes egészben látjuk a fiatalt, és igyekszünk úgy terelgetni, hogy amiben jó, abban támogassuk, segítsünk neki abban, hogy egy egységes, egészséges világszemléletet tudjon kialakítani úgy, hogy a helyét magabiztosan megtalálja, és jól is érezze benne magát. Persze ehhez szükségünk van a szülő/k egyöntetű támogatására, és együttműködésére, a fiatal, a pedagógus, a szülő szoros egységében. Sokat törődünk a gyerekekkel informális és nem formális oktatás módszereivel is. Iskolánknak ez a fő vezérfonala, a tapasztaláson és élménypedagógián alapuló módszereken kívül. Először a gyerek lelkét kell karban tartani, utána következik az „ész”. Ha meggyőztük arról, hogy tanulni élvezetes, már nyert ügyünk van.

Mi a Honvédelmi Alapismeretek tantárgy?

FEGYELEM=FIGYELEM
Az iskola alapítói, a fenntartó, a hagyományos magyar, konzervatív értékrendben hisznek, ez adja meg az alap hangulatot az iskolában. Hiszünk abban, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok messzebbre visznek, mintha egyedül akarnánk megoldani mindent. A mottónk az, hogy „A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”, és ezt mi napi szintem meg is éljük, és folyamatosan tanuljuk is. Egymástól, és a gyerekektől is. A honvédelmi alapismeretek közismereti, választható érettségi tantárgy tanítása hozzájárul a fiatalok állampolgárságra, demokráciára neveléséhez is: tantárgyi keretek között biztosítja, hogy a 14-18 éves korosztály megismerkedjen állampolgári kötelezettségeivel, kézzelfogható tartalmat biztosítva ezzel a magyar hagyományoknak. A tantárgy tanítása lehetővé teszi, hogy a tanuló megismerje és elsajátítsa Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának jellemzőit, a honvédelemmel összefüggő szabályokat, a Magyar Honvédség felépítését, technikai eszközeinek jellemzőit és feladatrendszerét, a katonai értékek és hagyományok alapjait. Ezen ismeretekkel kialakul és folyamatosan erősödik a haza és a honvédelem iránti elkötelezettsége. Mindezek mellett olyan, a mindennapi életben is alkalmazható ismereteket szerezhet, mint a terepen történő tájékozódás, a túlélés és menedéképítés, az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjai.

Mi történik, ha valaki lemarad, segítségre szorul, vagy lassan halad?

Egyénre szabottan támogatjuk a tanulásában, úgy, hogy választhat több támogatott oktatási forma közül, megtanítjuk tanulni, ami a gimnáziumban létkérdés a magas óraszámok, és követelmény miatt.

Mennyire szabható egyénre az oktatás?

Teljes mértékben. Ennek több lehetősége is van nálunk.
Egyrészt van a minden napi bejárási lehetőség.
Ez a módszer azoknak ajánlott, akik jól tudnak működni kis csoportban más diákokkal. Szeretik a napról-napra történő tanulást pedagógus-szaktanári vezetéssel, igénylik a minden napos kontrolt, visszajelzést, a felelést, a face-to-face oktatást, és mindez valóban fejleszti önbecsülésüket és tanulási készségeiket és nem gátolja őket. A kérdéseikre napi szinten kérik a válaszokat, esetleg hallás után tanulnak és ezért szükséges meghallgatniuk a frontális órákat. Szeretik a kihelyezett órákon történő megtapasztaláson alapuló tanulást, az élménypedagógiai elemeket az oktatásban. A rendszeres számonkérést.

Egyéni munkarend :

(MAGÁNTANULÓSÁG)

Annak ajánljuk, aki szeret önállóan elmélyedni a tanulmányaiban, de szeretne néha diáktársai között némi iskolai kontrollal is készülni. Egy hónapban egy hetet kell az iskolában tölteni, és az órákon részt venni, a kötelező szakmai gyakorlati órákon is, melyből gyakorlati érdemjegyet kapnak. A többi tantárgyból félévkor és év végén vizsgát kell tenni. Az előnye ennek a módszernek a szabadság, és önállóság, de ez magában hordozza a nehézségét is, hiszen a visszajelzés csak a félévi vizsgát követően történik, az érdemjegy pedig, ami bekerül a bizonyítványba, az az év végén keletkezett vizsgajegy, mely az egész éves tananyag ismeretét felöleli. Aki viszont ebben a tanulási módszerben rutint szerez, az érettségin és a későbbi felsőfokú tanulmányai során már gördülékenyen fogja teljesíteni az állami elvárásokat.

Távoktatás / magántanulói / egyéni munkarendű rendszerünk – gyakran ismételt kérdései:

Kik vehetnek részt a távoktatásban?

Azok számára találtuk ki, akik külföldön élnek, vagy valamilyen különleges élethelyzet miatt nem tudnak bejárni az iskolába, de szeretnének nálunk tanulni. Olyan családok számára alkalmas, akiknek a tanulás és annak eredménye az érettségi és a felsőfokú végzettség fontos, és aktuálisan ez a legmegfelelőbb tanulási forma.

Hogyan kell elképzelni a távoktatást? Miben különleges ez?

A távoktatási programunk már abban különleges, hogy támogatjuk ezt, és nem gátoljuk – mint azt más intézmények teszik. Abban is teljesen egyedi, hogy infrastrukturálisan és személyi feltételeket is tekintve kiépítettünk egy olyan távoktatási támogatói (elektronikus) rendszert, amiben a szülők és a tanulók megkapják a vezérfonalat ahhoz, hogy úgy tudjanak haladni az anyaggal, ahogyan az egyébként elvárható, ugyanakkor megmaradjon az a rugalmasság, amit a családok annyira szeretnek.

Mik a követelmények?

Egyéni munkarendű engedéllyel kell rendelkezni az Oktatási Hivataltól!
https://www.oktatas.hu/kozneveles/egyeni_tanuloi_munkarend
Nagyon fontos követelmény az, hogy a szülőnek kell vállalnia a felelősséget a gyermeke napi, illetve rendszeres tanításáért. Az, hogy ez esetenként milyen konkrét formában valósul meg, az teljesen egyéni. Nincs követelmény arra nézve, hogy napi szinten oda kell ülni tanulni a konyhaasztalhoz, de olyan követelmény van, hogy a kerettantervnek megfelelően haladni kell az anyaggal, és rendszeres időközönként számot kell adni a haladás megtörténtéről, osztályozó vizsga formájában.

Kiknek való leginkább ez a képzési forma?

Bárkiknek való, akik meg tudják oldani, hogy a fiatalt valaki folyamatosan, napi szinten támogassa a tanulásban, az önálló tanulás elsajátításában.

Kiknek NEM való?

A gimnáziumban már nem a gyermekfelügyelet a gond, hanem a tanulás menedzselése. Mi minden támogatást megadunk ahhoz, hogy jól működjön, de a tanulás a fiatal dolga, az ellenőrzés pedig a szülőé. A tanulás mellett a szervezés, és a kontrol hatékony működtetése a kulcs.

Hogyan zajlik a gyerekek számonkérése?

Az otthon tanulóknak hivatalos osztályozó vizsgán félévkor és év végén, amiket megelőznek a konzultációs napok. A vizsgák nem sűríthetőek be egy-két napra, így legalább egy hetesek, sőt 6 naposak a szóbeli és írásbeli vizsgák. Ezzel jó előre számolni kell. Igyekszünk felmérni, hogy a diák hol tart a felkészülésben, próbálunk támogatást, személyes segítséget adni a felkészüléshez. Szakgimnáziumban az eredményes vizsgához tanulni kell. A készség-képességfejlesztés módját a tanuló és a szülő maga választja meg otthon, mi itt a tanuló tudására vagyunk kíváncsiak, habár ezt igyekszünk minden oldalról megtámogatni az elektronikus adatbázisunkon keresztül.

ÉRTÉKREND

Az iskola alapítói és fenntartói a hagyományos magyar, konzervatív értékrendben hisznek, ez adja meg az alap hangulatot az iskolában. Hiszünk abban, hogy a kölcsönös tiszteletre épülő kapcsolatok messzebbre visznek, mintha egyedül akarnánk megoldani mindent. A mottónk az, hogy „A nemesség kötelez, a kötelesség nemesít.”, és ezt mi napi szintem meg is éljük, és folyamatosan tanuljuk is. Egymástól, és a gyerekektől is.