Informális – nem formális

Kedvezményezett neve: Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
Projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek fejlesztése a BWM Alapítványi Iskolában
Projekt azonosítószám: EFOP-3.3.7-17-2017-00038
A támogatási összeg: 39 507 556 Ft
A projekt indulása: 2018. február 1.
A projekt zárása: 2020.02.01.

Programunk kiemelt célja, hogy a tanulók, többségében valamely területen kiemelten tehetséges diákok, élsportolók valamint mozgásukban korlátozott sportolók, magas szintű művészeti tevékenységet folytató tanulók mellett a hátrányos helyzetű, szegény környezetből származó, fizikai és/vagy szellemi elszigeteltségben élő gyermekek számára is elérhetővé váljanak az alternatív tanulási lehetőségek. Különös tekintettel az elektronikus tanulási környezet kiépítésére és működtetésére. Jelen projekt keretében szeretnénk a meglévő, tapasztalatalapú, élményalapú pedagógiai módszereink palettáját kiszélesíteni, a formális és informális tanulási módszerek tárházát bővíteni, ami továbbra is hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, miközben megalapozza az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. A projektben kiemelt hangsúlyt fektetünk a tanulók közötti együttműködés, kapcsolat megerősítésére valamint az iskola közösségi rendszer fejlesztésére. Jelen projektbe az intézmény valamennyi pedagógusát, a tanulókat illetve azok szüleit is szeretnénk bevonni. SZAKMAI TARTALOM: I.a) 4. Módszertani fejlesztés: tematikus keretrendszer kifejlesztése a lelki és fizikai egészség fejlesztés területén (mentálhigiénés és egészségmegőrző tematikák, művészetterápiás eszközök). A projekt keretében olyan művészeti terápiás műhelyek kialakítását tervezzük tanórán kívül megvalósítani, ahol az „magasiskolája” keveredik az emberi növekedést támogató tanulási, módszertani eszköztárral a személyiségfejlődés és a kreatív potenciálok kibontakoztatását illetően. Célunk a természet rendjére hangolódva elősegíteni a kompetenciafejlesztést, a személyiségfejlődést valamint az egészségmegőrzést. Hatására fejlődik a gondolkodó, érzékelő, érző és intuitív funkció, differenciálódik az érzelmi és akarati élet, a megérző és beleélő készség, valamint a tudat felismerő képessége. Hallhatóvá válhatnak a lélek mélyéről érkező „üzenetek”, amelyek egyszerre hozhatnak változást, elevenséget, és egyben új örömöket, célokat. A foglalkozások heti rendszerességgel dolgozzák fel az adott időszak, évszak testi, lelki, szimbolikus tartalmait, elősegítve a gyermekek egészséges személyiségének kialakulását. A foglalkozásokat coach kineziológuspedagógus és művészetterapauta páros vezeti. I. b) az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása: szakmai tanulmányok elkészíttetése és alkalmazása a pedagógiai módszertanban. I. c) közösségfejlesztő programok tartalmi fejlesztése: családi napok megszervezése, lebonyolítása változatos programokkal; Szülők Akadémiája elnevezésű programsorozat megszervezése.

A pályázati támogatás: 100 %