SNI gyermek

SNI Gyerek

SNI gyerek (sajátos nevelési igényű gyermek) a köznevelési törvény szerinti meghatározása. A kifejezést olyan különleges bánásmódot igénylő gyermekekre használják, akik szakértői bizottság véleménye alapján a törvényben meghatározott fejlődési rendellenességgel, vagy fogyatékossággal él. Az SNI gyerek tehát orvosi papírral rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy gyógypedagógiai fejlesztésben vehessen részt. Szintén SNI gyerek kifejezéssel illetjük az olyan gyerekeket, akiknek a szokásostól eltérő nevelési és oktatási szükségleteik vannak. Ilyenek bizonyos esetekben a kivételes képességű tanulók, valamint a különböző okok miatt tanulási nehézségekkel, magatartászavarral küzdő diákok. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola a sajátos nevelési igényű gyermekek beiratkozását is szeretettel várja, egyéni munkarendben történő oktatásra!

SNI gyermek

Az SNI gyermek az a sajátos helyzetben lévő gyermek, aki valamilyen születési rendellenesség, egészségügyi állapot, nevelési nehézség, vagy bármilyen egyéb oknál fogva különleges bánásmódot, különleges nevelési módot igényel. Az SNI gyermek sajátos nevelési igényét rengeteg olyan körülmény is indokolhatja, ami nem egy konkrét állapot, hanem például egy kimagasló teljesítmény a többi tanulóéhoz képest. Azt, hogy valaki SNI gyermek, azt szakértői vizsgálat alapján a szakértői bizottság mondja ki, és ők adnak róla igazolást (szakvéleményt). Az SNI gyermekek taníttatására ma már számos olyan alapítványi iskola létezik, ahol az oktatás rugalmasan, egyénre szabottan történik. Iskolánk korlátozott létszámban egyéni munkarendű oktatással és jogviszonyban szeretettel várja a sajátos nevelési igényű tanulókat is.

SNI gyermek jellemzése

A sajátos nevelési igényű – rövidítve SNI – gyermek jellemzése két irányból közelíthető meg.

1.) Sajátos nevelési igény merül fel, ha a gyermek nem tud beilleszkedni az iskolába, és a változatos pedagógiai módszerek ellenére sem tud együtt haladni a többiekkel, vagy nem tud belesimulni az általános elvárásokba. A figyelemzavar, a különböző diszfunkcionális képességek hátterében gyakran pszichológiai, neurológiai, vagy esetleg családi okok állnak. Gyanú esetén érdemes szakértői véleményt kérni.

A szakvizsgálattal kizárható, hogy gyermek valamilyen fogyatékkal él, és mind a szülő, mind pedig a tanár magyarázatot kap a furcsa viselkedésre, így el lehet kezdeni a gyermek külön fejlesztését. Tévhit, hogy az SNI minősítés az intelligenciáról szól, mert a zseniális gyerekek is gyakran kapják meg ezt a státuszt. Gyakran fordul elő, hogy kivételes adottságú gyerekek például más területeken nehézségekkel küzdenek, és ezek miatt is sajátos elbánást igényelnek.

2.) A tartósan gyógykezelésre szoruló, iskolába önállóan járni nem tudó, mozgásszervi fogyatékkal élők szintén speciális nevelést igényelnek.

Hogy kinek mi éppen a kihívása, az minden gyermeknél egyedi és ezért egyedi felmérést és elbírálást is igényel az SNI definíció megállapítása.
Sajnos tény, hogy SNI gyermekek akármilyen iskolába nem járhatnak, csak olyanba, amelyik akkreditáltan tud foglalkozni SNI tanulókkal, és erről hivatalos engedélye is van. A BWM ezek közé az iskolák közé tartozik, így korlátozott számban ugyan, de szeretettel várjuk SNI gyermekek jelentkezését is.

SNI gyermek fejlesztése

Az SNI gyermek fejlesztésekor sajátos nevelésről, vagy fejlesztőpedagógiai fejlesztésről beszélünk. Jóllehet az SNI gyerekeknek más és más indokkal adnak olyan szakértői véleményt, amelyben a gyermeket sajátos nevelési igényűnek nevezik meg, indoktól függetlenül az SNI gyerekek mindannyian kiemelt figyelmet igényelnek.

1.) SNI gyermek fejlesztés az, ha egy kiemelkedően jó SNI tanuló egyénre szabottan, speciális oktatásban részesül,

2.) és SNI gyermek fejlesztés az is, ha tartós gyógykezelés, vagy például spektrumzavar miatt a tanuló magántanulóként, egyéni munkarend szerint kénytelen tanulni.

Hogy mi az az SNI, azt a köznevelési törvény határozza meg, és vizsgálat alapján szakértői bizottság szakvéleménye mondja ki a gyermekre.

Nagyon fontos tudni, hogy az SNI pecsétet könnyebb megszerezni, mint aztán később levetkőzni. Bár sok előnnyel jár a ténymegállapítás, mert a gyermek a számára legjobb oktatást kaphatja meg ezek után, de kötelezettségekkel is jár, hiszen ezek után nem lehet akármilyen iskolába/intézménybe járatni a gyereket, csakis olyanba, amelyik külön engedéllyel rendelkezik SNI tanulók oktatására. A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola is ilyen iskola, amelyik rendelkezik ezzel az engedéllyel.

SNI gyermek jogai

Az SNI gyermek jogai nem bonyolultak, ha kellő ismerettel rendelkezünk ezen a téren. A magyar törvény szerint a 6. életévüket betöltött magyar állampolgárként születő gyermekek 16 éves korukig tankötelesek. A közoktatási törvény szerint az ún. sajátos nevelésű igényű (SNI) gyerekeknek joguk van ahhoz, hogy különleges bánásmódban részesüljenek.

Az SNI gyermek jogainak egyike továbbá, hogy a szülők, gyermekeik sajátos helyzete miatt egyéni munkarendet kérelmezhetnek számukra az Oktatási Hivataltól. Az igényjogosultságot a szakértői bizottság állapítja meg, a szakvéleménnyel lehet a kérelmet beadni az egyéni munkarendre. A kiemelt bánásmódnak megfelelő ellátást ugyanezen szakvélemény alapján kell biztosítani, így például az SNI gyerekeknek indokolt esetben a felvételi vizsgán több időt kell biztosítani a felkészülésre.

SNI gyermek integrálása

Gyakran merül fel a kérdés, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket befogadja-e az iskola és ha igen, integrálható-e. A gyermek integrálhatósága minden esetben a szakértők szakvéleménye alapján dönthető el. Az SNI gyermek integrálása azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket nem a többi gyermektől elkülönítve, hanem ugyanabban az iskolában próbáljuk meg együtt nevelni a többiekkel. Kapacitás hiányában sajnos kevés olyan iskola van, amely SNI gyerekeket fogad be integrálási szándékkal, ráadásul nem minden SNI gyermek integrálható. A pedagógusok és a nevelési tanácsadók, valamint a szakértői bizottság munkáját a közoktatási törvény szabályozza. Minden esetben szakvéleményre alapozható a gyermek sajátos nevelési igénye, annak módja és szükség esetén az SNI gyermek integrálása.

SNI gyerekek az óvodában

Az SNI gyerekek az óvodában is már a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján elkészített program szerint vesznek részt az nevelésben, az erre alkalmas intézményekben.

Ehhez szükséges természetesen, hogy már óvodás korban megállapítást nyerjen a gyermek SNI státusza.

Az SNI gyerekeket nevelő óvodák az iskolákhoz hasonlóan egy szakvélemény alapján tekintik sajátos nevelési igényűnek a gyermeket, és a köznevelési törvényben írtaknak megfelelően, kiemelkedő figyelmet szentelnek a nevelésüknek, oktatásuknak, külön szakmai szempontok szerint. Az SNI gyerekeket már az óvodában sem érhetik hátrányos megkülönböztetések, a pedagógusok a törvény szerint kötelesek kiemelt figyelmet fordítani az SNI ovisokra, de semmilyen előítélet kibontakozásának nem adhatnak helyet. Iskolánk az óvoda után szeretettel várja az SNI gyerekeket magántanulói – egyéni munkarend – jogviszonyban is!

SNI gyerekek az iskolában

SNI gyerekek az iskolában épp olyan jól tudják érezni magukat, mint egészséges és átlagos társaik, ha a pedagógusok a törvényben előírt módon, számukra a legmegfelelőbb oktatási formákat megtalálva nevelik őket. Az SNI gyermekeket szeretettel várjuk mi is alapítványi iskolánkba. Azok a gyerekek, akik kaptak SNI minősítést, iskolánkban egyéni munkarend jogviszonyban tanulhatnak, távoktatási formában.

Beiratkozáskor is várjuk SNI gyermekek jelentkezését. Az egyéni munkarendet az Oktatási Hivataltól kell kérvényezni elektronikus (vagy postai) úton. Az SNI gyerekek az iskolánkban sajátos nevelésben részesülnek a távoktatás előnyeit kihasználva, ahogy az számukra a legtökéletesebb.

SNI gyerekeknek iskola

Az SNI gyerekeknek iskola ügyében nem könnyű a választás, hiszen azok az iskolák, ahol a sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadják, többnyire alternatív iskolák. Az ilyen iskolákból kevesebb van, mint az államiból, ami megnehezíti a választást.

A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola többek között SNI gyerekeknek is járható út, hozzánk a szülők nyugodt szívvel beírathatják SNI gyermekeiket.

Iskolánkban SNI szakvéleménnyel a gyerekek akár otthonról is tanulhatnak, ehhez egy elektronikus kérelmet kell beadni az ügyfélkapun keresztül az Oktatási Hivatalhoz az úgynevezett egyéni munkarend ügyében. Az engedély egyéni munkarendet tesz lehetővé különleges nevelési igényű diákjainknak, ami felnőtt korú diákjaink esetében azt jelenti, hogy akár munka mellett is végezhető az iskola. Ha az SNI gyerekeknek be kell járniuk az iskolába, akkor is megilleti őket a jog, mely szerint sajátos nevelési igényű gyerekeket a köznevelési törvény szerint, vizsgálat útján kapott szakvélemény szerint kell nevelni.

SNI gyermek autista

Nem minden SNI gyermek autista, de az autisták általában SNI státuszú gyerekek, azaz sajátos nevelési igényűek. Erről a meghatározásról a köznevelési törvényben olvashatunk. Aki egy kicsi gyereknél szakvélemény formájában meg tudja mondani, hogy sajátos nevelésre van-e szüksége, az a szakértő bizottság.

Ők adnak erről papírt, és magát az SNI státuszt. Ha ez nincs meg, az iskola nem tud a gyermek igényeinek megfelelő nevelést nyújtani.

Ha a szakvélemény megvan, sokféle indoka lehet annak, ha valaki sajátos nevelési igényű, de ha az SNI gyermek autista, akkor gyógypedagógiai fejlesztésre van szüksége. Mindenképpen érdemes tájékozódni az autista gyermekek oktatásának irányelveiről, mert egy ilyen sajátos helyzetű gyermek nevelésében minden érintettnek részt kell vennie a sajátos nevelésben, ami csapatmunkát követel. Az ilyenfajta ismeretek és együttműködések nagyban megkönnyítik az autista gyermek, a család és a környezetük életét.